Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Sekolah Kebangsaan Seri Makmur

SEM 6

SUBJEK MAJOR
============
  PJM 3110 - Kurikulum Dan Pedagogi Pendidikan Jasmani
  PJM 3111 -  Permainan Bola Tampar dan Bola Baling
  PJM 3112 - Pengurusan Dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
  PJM 3113 - Permainan Hoki dan Badminton

SUBJEK MINOR
=============

PKE 3103 - Kurikulum Dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan
PSK 3102 - Teori Pembelajaran,Sumber dan Penilaian
PSK 3103 - Kaedah P&P Sivik dan Kewargenegaraan
WAJ 3107 - Seni Dalam Pendidikan

BINA INSAN GURU (BIG) SIRI 2
==========================
Gotong Royong Balapan dan Trek serta Ukuran padang Hoki.

BINA INSAN GURU (BIG) SIRI 3
=========================
Forum Satu Murid Satu Sukan di IPG KSAH

===================================
 PRO FORMA SEMESTER 6
===================================

PRO FORMA PSK 3103


Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian
(Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan)

Nama Kursus
Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
(Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education)
Kod Kursus
PSK3103
Kredit
3(2+1)
Jam Kontak
60 jam
Bahasa Pengantar
Bahasa Melayu
Prasyarat
Pertama / Kedua
Semester
Tiada
Hasil Pembelajaran
1.  Menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
2.  Menghuraikan pelbagai jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
3.  Merancang dan menghasilkan persediaan mengajar mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang lengkap.
4.  Mengaplikasikan kaedah  pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraanyang berkesan.
5. Melaksanakan pengajaran mikro dan makro berdasarkan kemahiran yang dipelajari.
Sinopsis
Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, pengetahuan dan kemahiran pedagogi, kaedah pengajaran dan pembelajaran, format dan komponen wajib, komponen pengajaran mikro dan makro, dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri.

This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education, effective planning and teaching, pedagogical content knowledge and skills, methods suitable for an effective teaching-learning, the format and compulsory component,the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection.


Tajuk
Kandungan
Jam
Modul
1
Pendekatan dan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
2


1.1       Pendekatan Pembelajaran Pengajian Sosial
1.1.1      Konsep
-    Berlandaskan model, prinsip, dan teori
      Contoh: Teori Kognitif, Teori Gestalt,    
      Pendekatan Deduktif dan Induktif
1.2        Strategi Pembelajaran Pengajian Sosial
1.2.1      Pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan (Active Learning and Learning Is Fun)
            -      Berpusat kepada murid
                  -      Berpusat kepada bahan
                  -      Bersepadu
                  -     Tematik
                  -     Tugasan


2
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

          15

2.1      Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence)
2.2      Pembelajaran Masteri
2.3      Pembelajaran Koperatif 
2.4      Pembelajaran Kolaboratif
2.5      Pembelajaran Kontekstual
2.6      Pembelajaran Inkuiri Penemuan
2.7      Pembelajaran Berasaskan Komuniti
2.8      Pembelajaran Berasaskan Projek
2.9      Pembelajaran Berbantukan Komputer
2.10   Kajian Masa Depan
2.11   Pembelajaran Luar Bilik Darjah
2.12    Perancangan Aktiviti Berasaskan Pengalaman (EAP)
2.13   Theory of Constraints (TOC)


3
Teknik dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

33.1      Perbincangan
3.2      Perbahasan
3.3      Sumbang Saran
3.4      Simulasi

3.5      Lakonan
3.6      Bercerita
3.7      Kajian Kes
3.8      Nyanyian
3.9      Pemerhatian
3.10   Temu Bual
4
Kemahiran Pengajaran (Teaching Skills)
5


4.1      Komponen Kemahiran Pengajaran
4.1.1        Set induksi
4.1.2        Penyoalan
4.1.3        Pengukuhan
4.1.4        Komunikasi
4.1.5        Penyusunan langkah pengajaran
4.1.6        Penggunaan variasi rangsangan
4.1.7        Penggunaan sumber pengajaran
4.1.8        Papan Tulis
4.1.9        Penutup

     
5
Perancangan Pengajaran
5


5.1     Menyediakan perancangan semester berdasarkan sukatan pelajaran
5.2     Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian mengikut format pembestarian pembelajaran berdasarkan Prinsip Persediaan Mengajar.

6
Pengajaran Mikro
20


6.1    Melatih dan mempraktikkan pelbagai kemahiran pengajaran dalam pengajaran mikro
6.1.1           Set induksi
6.1.2           Penyoalan
6.1.3           Pengukuhan
6.1.4           Komunikasi
6.1.5           Penyusunan langkah pengajaran
6.1.6           Penggunaan variasi rangsangan
6.1.7           Penggunaan sumber pengajaran
6.1.8           Papan Tulis
6.1.9          Penutup        

6.2    Refleksi
6.2.1        Penilaian Rakan Sebaya
6.2..2       Penilaian Kendiri
6.2..3       Rumusan Pensyarah


7
Pengajaran Makro
10


7.1      Pemilihan dan Perancangan
7.1.2      Pendekatan
7.1.3      Strategi
7.1.4      Kaedah
7.1.5      Teknik

7.2      Pelaksanaan Pengajaran Makro
7.2.1      Individu
7.2.2      Berpasangan7.3      Penilaian Pengajaran Makro
7.3.1      Keberkesananan strategi
7.3.2      Penggunaan sumber
7.3.3      Penilaian rakan sebaya7.4      Refleksi Kendiri
Jumlah Keseluruhan
60
15Penilaian
Kerja Kursus               60%
Ujian Akhir Kursus      40%
Rujukan Asas
Ellis, A. K. (1995). Teaching and learning. elementary Social Studies.  USA: Allyn and Bacon.
Grant, S.G. & Vansledright, B. (2001). Constructing a Powerful Approach to Teaching and Learning in Elementary Social Studies. Boston: Houghton Mifflin Co.
Rahil  Mahyuddin, Habibah Elias & Kamariah Abu Bakar. (1997). Pedagogi 2 : Pelaksanaan Pengajar. Kuala Lumpur. Longman
Zainab Ahmad. (2004) (terjemahan). Pembelajaran Aktif: 101 Strategi Untuk Mengajar Apa Jua Subjek. Kuala Lumpur: ITNMB.
Rujukan Tambahan
Anderson, L. & Krathwohl, D. (2001). Taxonomy of Learning, Teaching and Assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longman.
Kementerian Pelajaran Malaysia (2000). Belajar Cara Belajar. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.
Omardin Ashaari.(1997). Prinsip Pengajaran Mikro. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pollard, Andrew.(2002). Reflective Teaching: Effective and Evidence-Informal Professional Practice. New York: Continuum.
Savange, V.T. & Amstrong. D.A. (2000). Effective Teaching in Elementary Social Studies. New Jersey:Prentice Hall.  
Warren, A. (2002). Mastery Learning: A Basic Introduction.Surat Pekeliling Ikhtisas PJPK

Contoh Plan strategik

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Muat Turun Bahan